Skip to main content

Turné Šmodrcha - ZŠ Pardubice

 |  Reference

V ú­te­rý 5. dub­na 2016 se v po­slu­­chárně na­ší ško­ly usku­­tečni­lo scénické čtení kni­hy Šm­od­r­cha, brit­ského au­to­ra Ar­chie Kimp­to­na. Knížku o po­pleteném ko­či­čá­kovi před­stavi­­li žákům 2. a 4. tříd her­­ci Lukáš Hej­­lík a Vě­ra Hol­lá. Po před­sta­vení násle­dova­la be­se­da, pro­dej knih a au­togra­mi­á­da s au­to­rem.

Honzík Bačk­o­ra je do­ce­la oby­čejný kluk z jedno­ho do­ce­la oby­čejného měs­tečka. Když ovšem jedno­ho oby­čejného dne na toul­kách po oko­lí náh­o­dou na­trefí na příšerně po­mo­taného, vy­pa­seného a na su­šen­kách závis­lého mluví­cího ko­cou­ra, je­ho život se rázem úplně změní! Je šťastný, že v po­divném tvo­rovi ko­nečně na­šel svého vlast­ního zvíř­e­cího ka­ma­rá­da, a ch­ce si ho ne­chat, jenže je­ho čis­to­tou po­sed­lá má­ma, otravná sest­ra a blázn­ivý sta­rý plu­kovník se zá­li­bou ve vy­cpávání ne­obvyk­lých živo­či­chů ma­jí na věc do­ce­la ji­ný názor. Dokáže Honzík svého chlu­pa­tého parťáka ochránit, ne­bo Šm­od­r­chu če­ká osud mno­hem horší než jen pouhý ne­do­sta­tek su­šenek?

To už bu­dou vě­dět jen ti, kte­ří si knížku přeč­tou.

J. Sedláková, B. Kafková, Z. Štěpánková